Ukážka strany

Toto je vzorová strán­ka. Je odlišná od článku blogu, pre­tože ostane na jed­nom mieste a objaví sa v hlavnej nav­igácii vašej webovej stránky (vo väčšine tém). Väčši­na ľudí začí­na stránk­ou O mne, ktorá ich pred­staví poten­ciál­nym návštevníkom webu. Môže na nej byť niečo ako:

Ahoj! Cez deň som poslíček na bicyk­li, v noci náde­jný herec a toto je moja webová strán­ka. Bývam v Los Ange­les, mám skvelého psa menom Jack a mám rád Piña Coladu.

…ale­bo niečo ako toto:

Spoločnosť XYZ Doohick­ey bola založená v roku 1971 a odvt­edy posky­tu­je vere­jnos­ti kval­it­né “veľké nič”. Nachádza sa v Gotham City, XYZ, zamest­ná­va viac ako 2000 ľudí a robí všetky druhy úžas­ných vecí pre obec Gotham.

Ako nový použí­vateľ Word­Pres­su by ste mali pre­jsť do admin­istrá­cie, odstrániť túto stranu a vytvoriť pre váš web nové strany. Bavte sa!