Ten­to pro­jekt sa real­izu­je vďa­ka pod­pore z Európske­ho sociál­ne­ho fon­du a Európske­ho fon­du regionál­ne­ho rozvo­ja v rám­ci Oper­ačného pro­gra­mu Ľud­ské zdro­je.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk | www.mpsvr.sk

Cieľom pro­jek­tu je zníže­nie dôsled­kov krízy v kon­texte pandémie COVID-19 a to prostred­níctvom pod­pory rozvo­ja zručnos­tí osôb pracu­jú­ci­ch v orga­nizácii za účelom príspevku k pre­chodu na dig­itál­nu ekonomiku, zvýše­nie odol­nos­ti zamest­nan­cov a zlepše­nie schop­nos­ti zamest­ná­vateľa zvlá­dať podob­né krí­zové situá­cie v budúc­nos­ti. Dĺž­ka real­izá­cie pro­jek­tu je 8 mesi­a­cov. Obdo­bie real­izá­cie aktivít pro­jek­tu je od apríla 2023 do novem­bra 2023. Miestom real­izá­cie pro­jek­tu je územie Slovenskej repub­liky, opráv­nenosť real­izá­cie pro­jek­tu je v opráv­nenom území – Nitri­an­sky kraj. Cieľovou skupinou pro­jek­tu sú zamest­nan­ci. Mer­ateľným uka­zo­vateľom pro­jek­tu „PCV31 Počet účast­níkov, ktorým bola poskyt­nutá pod­po­ra v rám­ci boja s pandémiou COVID-19 ale­bo v rám­ci zmierňo­va­nia jej násled­kov“ bude naplnený v rozsahu 23 osôb. Hlav­nou aktiv­i­tou pro­jek­tu je pro­fe­si­jný rozvoj nových zručnos­tí zamest­nan­cov, vrá­tane dig­itál­nych zručnos­tí. Hlavnú aktiv­i­tu pro­jek­tu tvo­ria podak­tiv­i­ty, ktoré na seba navzájom nad­väzu­jú a jed­ná sa o nasle­dovné: Podak­tivi­ta 1 – Výber a prípra­va zamest­nan­cov a Podak­tivi­ta  2 — Cie­lené získa­vanie pra­cov­ných zručnos­tí (teo­ret­ická a prak­tická časť). Súčasťou pro­jek­tu je aj riade­nie pro­jek­tu a pub­lici­ta pro­jek­tu.